Zuidelijk Westerkwartier

Pierswijk, Marum

Het Groninger Borgenpad begint bij de Coendersborg in Nuis. Nuis ligt in het Westerkwartier, één van de drie historische kwartieren van de Ommelanden (de andere twee: Fivelingo en Hunsingo). Het Westerkwartier heeft drie streken: Langewold, Vredewold en Middag-Humsterland. Op deze pagina gaat het over Vredewold en Langewold, het zuidelijk Westerkwartier.

Het eerste deel van de wandeling tussen Nuis en Leek wordt gekenmerkt door het coulisselandschap (ook wel houtsingellandschap genoemd), Dit landschap is ontstaan door de vervening. Men ontwaterde het land door sloten en vaarten te graven, haaks op de zandruggen -gasten- waar de dorpen op liggen. Door de begroeiing die aan deze waterlopen ontstond, worden de percelen nu begrensd door stroken van bomen en struiken, de houtsingels of coulissen. Daardoor maakt het landschap een besloten, intieme indruk.

Na landgoed Nienoord verandert het landschap rondom het Leekstermeer in een meer open veenlandschap. In de Lettelberter Petten zien we petgaten, ook ontstaan door de veenwinning. Na het oversteken van de A7 komen we door de Drie Polders, nu een waterbergingsgebied.  Zuidhorn is de eerste grotere plaats die we binnenkomen. Na Zuidhorn gaan we het Van Starkenborghkanaal over en komen we in het Humsterland, dat ook deel uitmaakt van het Westerkwartier, maar een ander landschap heeft.

Lettelberterdijk/De drie polders